ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

งานวิจัยของศูนย์ฯ


  


      ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อระบาดใหม่และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาด ใหม่เป็นสำคัญ และจะขยายงานไปสู่โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่ การวิจัยที่จะดำเนินการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงบูรณาการ โดยไม่เพียงแต่จะอาศัยศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์วิจัยฯ ได้กำหนดกิจกรรมด้านการวิจัยโดยมุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญดังนี้


กิจกรรมด้านการวิจัย

1. การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ที่รวดเร็วและแม่นยำ

3. การวิจัยเพื่อค้นหาวิธีในการควบคุมโรคป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อระบาดใหม่โรคที่มีประสิทธิภาพ

4. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่สำคัญในไทย (แบคทีเรีย, ไวรัส, รา, ปรสิต)

5. การจัดฝึกอบรมเทคนิคทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่


กิจกรรมบริการการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

1. บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคติดเชื้อระบาดใหม่ที่มีความสำคัญ โดยอาศัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

    สามารถให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

2. บริการให้คำปรึกษาและบริการตรวจหาเชื้อจุลชีพต่าง ๆ ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ สำหรับงานวิจัยต่าง ๆ

    การตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วที่ทางศูนย์วิจัยฯสามารถให้บริการประกอบด้วย ไข้หวัดนก, โรคซารส์, ไข้เลือดออก, 

    โรคเท้าช้าง, โรคเอดส์, วัณโรค, โรคพยาธิตัวจิ๊ด, Herpes simplex virus type1/2, Cytomegalovirus, Epstein-

    Barr virus, Varicella-zoster, การตรวจภาวะดื้อยาของเชื้อโรคเอดส์รายชื้่องานวิจัย
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์