ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

บุคลากร


คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยฯ

A001A002A003A004A005

รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

เป็นประธานที่ปรึกษา

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

เป็นที่ปรึกษา

รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

เป็นที่ปรึกษา

รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

เป็นประธานกรรมการ

ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

เป็นรองประธานกรรมการ

A006A007A008A009

ศ.เกียรติคุณวันเพ็ญ ชัยคำภา

เป็นกรรมการ

ศ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เป็นกรรมการ

นายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล

เป็นกรรมการ

รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ

A009A010A011A012

รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์

ศ.วันชัย มาลีวงษ์

เป็นกรรมการ

ศ.วิภา รีชัยพิชิตกุล

เป็นกรรมการ

ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

เป็นกรรมการ

A013A014A015A016

รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

เป็นกรรมการ

รศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์

เป็นกรรมการ

ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์

เป็นกรรมการ

ผศ.วิเศษ นามวาท

เป็นกรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

AA02AA03

น.ส.สุขุมาล อุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ฑิฆัมพร คนสูง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ชุติมา จ้ายหนองบัว

ผู้ช่วยนักวิจัย

น.ส.สุมลรัตน์ กระพี้แดง

ผู้ช่วยนักวิจัย

น.ส.จิฑาภรณ์ หาระสาร

ผู้ช่วยนักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัวผู้ช่วยนักวิจัย

AA02

ชื่อ-สกุล: นางสาวชุติมา จ้ายหนองบัว

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด: ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

สถานที่ทำงาน: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail: chutja@kku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 043-363253 ,089-4495902

ประวัติการศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ

1.การใช้สัตว์ทดลอง 2.งาน Molecular 3.งาน PCR และ Real-Time PCR

AA03

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุมลรัตน์ กระพี้แดง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด: ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารเวชวิชชาคาร ห้อง 5301 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail: sumokr@kku.ac.th

โทรศัพท์: 091-8646367

ประวัติการศึกษา: สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ

ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025, การใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ,Spectrophotometer ,Real Time PCR

ชื่อ-สกุล: น.ส.จิฑาภรณ์ หาระสาร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด: ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ทำงาน: ห้อง Lab F3,F4 ชั้น 4 ภาควิชาปรสิตวิทยา

e-mail: 

โทรศัพท์: 

ประวัติการศึกษา: 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์