ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

น.ส.สุขุมาล อุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ฑิฆัมพร คนสูง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ชุติมา จ้ายหนองบัว

ผู้ช่วยนักวิจัย

น.ส.สุมลรัตน์ กระพี้แดง

ผู้ช่วยนักวิจัย

น.ส.จิฑาภรณ์ หาระสาร

ผู้ช่วยนักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัวผู้ช่วยนักวิจัย

AA02

ชื่อ-สกุล: นางสาวชุติมา จ้ายหนองบัว

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด: ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

สถานที่ทำงาน: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail: chutja@kku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 043-363253 ,089-4495902

ประวัติการศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ

1.การใช้สัตว์ทดลอง 2.งาน Molecular 3.งาน PCR และ Real-Time PCR

AA03

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุมลรัตน์ กระพี้แดง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด: ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

สถานที่ทำงาน: อาคารเวชวิชชาคาร ห้อง 5301 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail: sumokr@kku.ac.th

โทรศัพท์: 091-8646367

ประวัติการศึกษา: สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ

ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025, การใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ,Spectrophotometer ,Real Time PCR

ชื่อ-สกุล: น.ส.จิฑาภรณ์ หาระสาร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด: ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ทำงาน: ห้อง Lab F3,F4 ชั้น 4 ภาควิชาปรสิตวิทยา

e-mail: 

โทรศัพท์: 

ประวัติการศึกษา: 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญ

                                             
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์