ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

นักวิจัยประจำศูนย์


           

นักวิจัยประจำศูนย์

SOMBOON SANGMANEEDET

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2542 ปริญญาเอก Ph.D.  Virginia Polytechnic Institute   

                                  and State University (สหรัฐอเมริกา)

2539 ปริญญาโท   MS    The Ohio State University (สหรัฐอเมริกา)

2531 ปริญญาตรี   สพ..  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไทย)


Prof.Wipa Reechaipichitkul 

Division of Pulmonary and Critical Care Medicine

Department of Medicine

Faculty of Medicine Khon Kaen University


1983-1989 Faculty of Medicine, MD.  Khon Kaen University

1992-1993 Faculty of Graduate Study Diploma in

                Mahidol University, Clinical Sciences

KIATICHAI FAKSRI

Department of Microbiology, Faculty of Medicine,

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

2011 Ph.D. (Medical Microbiology) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 

                      Mahidol University, Thailand in

<p style="color:" white-space:="                                                เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์