ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

บัณฑิตศึกษา


กิจกรรมด้านบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์ฯ จะประสานการผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษากับการวิจัยโดยอาศัยการสนับสนุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยโรคติดเชื้อ ระบาดใหม่และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกได้ดังนี้
1. สนับสนุนการวิจัยและการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรที่นักวิจัยของศุนย์เกี่ยวข้อง และจะมีการรับนักศึกษาเพิ่มในทุกปีการศึกษาต่อไป
2. สนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษาให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ
3. สนับสนุนให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์วิจัยฯได้จัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยที่ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คลินิก)
6. ฯลฯ สาขาวิชาที่อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร


รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดศูนย์วิจัยฯ (กำลังศึกษา)


filler image

นางสาวน้ำฝน สืบวงษา

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Study of the immune response by recombinant lactic acid bacteria expressing Np and M2e gene of Inflienza virus in mice model                                                                                             filler image

นางสาวสุพรรณิกา นามวงศ์เนาว์

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

นายภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Transcriptional markers expressed by Mycobacterium tuberculosis under multiple stresses                                                                                                filler image

นางสาวเบญจวรรณ แก้วสีขาว

 •  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 •  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Proteomic study of host-Mycrobacterium tuberculosis interaction in human macrophage during anti-tuberculous drug treatment                                                                                                filler image

นายอรรถพล กลยนี

 •  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

นายดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Susceptible factors for Mycobacterium tuberculosis infection among tuberculosis close contacts and health care workers in northeast Thailand                                                                                               filler image

Ms.Hlaing Hlaing Thaw

 •  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์        

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Isolation and characterization of lactic acid bacteria from humans                                                                                     filler image

นางสาวปวิตรา ธรรมแสง

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

นางสาวลักขณา สะเดา

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

นายอิสระพงศ์ โพธิ์สุข

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

นางสาวรัชนี รอดภัย

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

นางสาวกาญจนา โถมนาการ

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                               filler image

Ms.win Pa Pa Aung

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                             filler image

น.ส.ฉัตรปรีชญา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ และรศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์:  อนุภาคเด็กซ์แทรนสำหรับการนำส่งแบบมุ่งเป้าและการควบคุมการปลดปล่อยมิวทาซินสู่มิวเทนส์ สเตรปโตค็อกไค                                                                                 


filler image

น.ส. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ

  • นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดศูนย์วิจัยฯ (สำเร็จการศึกษาแล้ว)


filler image

นางสาวอมรรัตน์ เสียงล้ำ

 •  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 •  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 •  หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Cloning and expression of ectodomain matrix2, nucleoprotein and ectodomain matrix2 : Hepatitis Cor (M2e:HBc) fusion protein in Escherichai coli.                                                                                              สำเร็จการศึกษาปี : 2553

filler image

นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ :Virulence factor and drug resistant genes expreesion in Candida dubliniensis                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2554

filler image

นางสาวชิโนรส สืบไวย

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 •  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Virulence factors in clinical high level gentamicin resistant E. feacalis and E. faecium isolates                                                                                                สำเร็จการศึกษาปี : 2554

filler image

นายมารุตพงศ์ ปัญญา

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Construction of recombinant Lactobacillus casei expressing nucleocapsid and ectodomain matrix2 proteins derived from Influenza A virus                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2555

filler image

นางสาววิยดา กวานเหียน

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : The regulation of cellular gene expression by microRNA which derive from latency-associated transcript (LAT) in Herpes simplex type 1 (HSV-1) latent infection                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2555

filler image

นายอรรคพล หาญรินทร์

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วิเศษ นามวาท

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Inhibition of sirR operon expression in Mycobacterium tuberculosis H37Ra by antisense mRNA                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2555

filler image

นายอติภัทร ยาศิริ

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 •  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Screening and isolation lactic acid bacteria from mice's intestine and chicken's intestine : potential using as probiotic bacteria                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2557

filler image

นางสาวนิภาภรณ์ แสนคุณท้าว

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Panel analysis of genetic markers associated adverse drug reaction of the four antiretrovirals using pyrosequencing                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2557

filler image

นางสาวปัญจมาพร ยศปัญญา

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Immune response in mice immunized with recombinant lactic acid bacteria expressing M2e:HBc fusion protein                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2558

filler image

นางสาวศิรินทรา เทียมสกุล

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Expression of M2e:HBc fusion protein in Lactobacillus casei                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2559

filler image

นางสาวปานวาด ทองชัย

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Isolation and identification of Malassezia spp. in healthy people and patients with superficial mycoses by polymerase chain reaction                                                                                              สำเร็จการศึกษาปี : 2558

filler image

นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วิเศษ นามวาท

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Evaluation of IP-10, MCP-1 and IFN-? mRNA by quantitative real-time polymerase chain reaction for diagnosis development of latent tuberculosis                                                                                                สำเร็จการศึกษาปี : 2558

filler image

นางสาวรัตนาวินันท์ หาญไชยนะ

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Genetic diversity analysis of Mycobacterium tuberculosis based on Large Sequence Polymorphisms in Northeast Thailand                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2558

filler image

นางสาวฐาปนี ถิ่นบ้านใหม่

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Engineering of recombinant Bifidobacterium breve expressing viral capsid protein1 derived from Enterovirus 71         

                                                                                         


สำเร็จการศึกษาปี : 2558

filler image

นางสาวต้องจิตร ถันชมนาง

 •  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์     

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Rapid detection of filarial worm by real - time PCR and melting curve analysis .                                                                                      สำเร็จการศึกษาปี : 2553

filler image

นางสาวเพ็ญโฉม จันทร์หวาน

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.วันชัย มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Production of recombinant Gnathostoma spinigerum specific antigen and its applications                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2557

filler image

นางสาวอรนุช แสนพูล

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 •  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Cerebrospinal fluid u-plasminogen activator level and matrix metalloprotienase-9 level in human eosinophilic meningitis associatd with Angiostrongylus cantonensis                                                                                               สำเร็จการศึกษาปี : 2557

filler image

นางสาวอมรมาศ คงเกลี้ยง

 •  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Molecular detection of Ehrlichia spp. and Anaplasma spp. by real-time polymerase chain reaction                                                                                             สำเร็จการศึกษาปี : 2557

filler image

นางสาวสุภัคดี แสนสีหา

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: Development of rapid dot blot enzyme immunoassay for diagnosis of human gnathostomiasis                                                                                                สำเร็จการศึกษาปี : 2558

filler image

Mr.Sakhone Laymaniwong

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: -                                                                                             สำเร็จการศึกษาปี : 2559
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์