ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ข่าวสาร
4041 การอ่าน

ภาพบรรยากาศ "งานชื่นชมยินดีกับศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์"

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานชื่นชมยินดีกับศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาจุลชีววิทยา และเป็นศาสตราจารย์ท่านแรกของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ท่ามกลางความยินดีจากคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์