ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ข่าวสาร
569 การอ่าน

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 32หัวข้อเรื่อง "Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System"ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม2559 ณ บริเวณห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ




เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์