ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ข่าวสาร
158 การอ่าน

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 "TRF Senior Researcher, Thailand Research Fund, Meeting 2016" grant no.RTA5880001

วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์

ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหัวข้อเรื่อง "องค์ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ของปรสิตและพาหะเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อสังคม" ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Professor.Heinz Mehlhorn, Editor in chief, Parasitology Research, Springer and Parasitologies, Heinrich Heine University Dusseldorf, Germany เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประชาคมวิจัย เกิดความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัยในสาขาวิชาการปรสิตวิทยาของกลุ่มวิจัย

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์