ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ข่าวสาร
309 การอ่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ Real-time PCR

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) มีบทบาทในงานหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวศาสตร์ เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น Real-time PCR ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลัก (Paradigm shift) ของการวิจัยและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จากการใช้เทคนิคดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานาน ขาดความจำเพาะและความแม่นยำในการให้ผลการวินิจฉัย มาเป็นการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง และให้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำ

ศูนย์วิจัยฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของ Real-time PCR รวมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ต่อการวิจัยและพัฒนาในงานสาขาต่างๆ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ยีนพลัส จำกัด จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิค Real-time PCR ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่องานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์