ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

admin
ภาพกิจกรรม
247 การอ่าน
thumb1

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

โดยมี ศาตราจารย์เกียรติคุณ วันเพ็ญ ชัยคำภา เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ
admin
ภาพกิจกรรม
214 การอ่าน
thumb1

ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2560 ของศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ร้านเกาเลี้ยง ขอนแก่น

คุณยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข เป็นตัวแทนจากเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการบริการและวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
4095 การอ่าน
thumb1

ภาพบรรยากาศ "งานชื่นชมยินดีกับศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์"

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานชื่นชมยินดีกับศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาจุลชีววิทยา และเป็นศาสตราจารย์ท่านแรกของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ท่ามกลางความยินดีจากคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
509 การอ่าน
thumb1

ระหว่างวันที่ 1- 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือกับ Professor Rong Xiang แห่งคณะแพทยศาสตร์ Nankai University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์จีน - ไทย ด้านวัคซีน

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
449 การอ่าน
thumb1

A Special symposium on "Recent Advances in Viral Immunology"

November, 3rd 2016 Room 5102, 1st floor Wechwichakarn Building

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
451 การอ่าน
admin
ข่าวสาร
632 การอ่าน
thumb1

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 32หัวข้อเรื่อง "Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System"ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม2559 ณ บริเวณห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
679 การอ่าน
thumb1

คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์สุขภาพ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ เนื่องในโอกาศที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
229 การอ่าน
thumb1

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 "TRF Senior Researcher, Thailand Research Fund, Meeting 2016" grant no.RTA5880001

วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์

ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหัวข้อเรื่อง "องค์ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ของปรสิตและพาหะเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อสังคม" ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Professor.Heinz Mehlhorn, Editor in chief, Parasitology Research, Springer and Parasitologies, Heinrich Heine University Dusseldorf, Germany เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประชาคมวิจัย เกิดความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัยในสาขาวิชาการปรสิตวิทยาของกลุ่มวิจัย

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
501 การอ่าน
thumb1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ Real-time PCR

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) มีบทบาทในงานหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวศาสตร์ เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น Real-time PCR ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลัก (Paradigm shift) ของการวิจัยและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จากการใช้เทคนิคดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานาน ขาดความจำเพาะและความแม่นยำในการให้ผลการวินิจฉัย มาเป็นการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง และให้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำ

ศูนย์วิจัยฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของ Real-time PCR รวมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ต่อการวิจัยและพัฒนาในงานสาขาต่างๆ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ยีนพลัส จำกัด จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิค Real-time PCR ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่องานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ
admin
ข่าวสาร
296 การอ่าน
thumb1

ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ Professor Rong Xiang, Dean,School of Medicine, Nankai University, China เข้าประชุมปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับ Nankai University และนอกจากนี้Prof.Rong Xiang ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานวิจัยของห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559

อ่านต่อ
admin
ภาพกิจกรรม
347 การอ่าน
admin
ข่าวสาร
504 การอ่าน

วิดีโอแนะนำการล้างมือ


บทความวิชาการ
เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์