ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับศูนย์ฯ


ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

              ในปัจจุบันโรคติดเชื้อต่างๆ ที่พบใหม่และโรคติดเชื้อที่มีการกลับมาระบาดอีกครั้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ยังมีปัญหาที่ต้องการคำตอบอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการวินิจฉัย
กลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพของโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันการรักษา การดื้อยาของเชื้อ การป้องกันโรค
virulence ของเชื้อ การวินิจฉัยโรค การแยกวิเคราะห์ Strain ของเชื้อตลอดจนถึง การเฝ้าระวังโรคตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างที่สำคัญของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปัญหาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) โรคไข้หวัดนก (Avian flu) และอาจมีโรคอื่นๆ ที่คาดการณ์ไม่ถึงตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราและ หนอนพยาธิ หรือโรคในสัตว์ การพัฒนาและวิจัย เพื่อการป้องกันควบคุมก่อนโรคดังกล่าวจะระบาดในประเทศในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาได้มีโรคติดเชื้อระบาดใหม่เกิดขึ้น อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อระบาดใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีรายงานการตรวจพบเพิ่มขึ้น อย่างมากในระยะหลังๆนี้ โรคติดเชื้อจากไวรัสเหล่านี้ หลายๆ ตัวนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยและการตายแก่มนุษย์ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยรวมแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเชื้อไวรัสหลายตัว แม้จะยังไม่ได้มีการระบาดในบ้านเราแต่เนื่องจากเชื้อไวรัส หลายตัวเป็นเชื้อไวรัสที่มีอันตรายและในปัจจุบันโอกาสในการแพร่ระบาด จากที่หนึ่งไปยังอีกที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากประเทศเรามีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดจนการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก จึงสมควรที่เราจะได้ให้ความสนใจและเตรียมพร้อมไว้ ตัวอย่างที่สำคัญของโรคติดเชื้อที่เกิดจาก เชื้อไวรัสที่สำคัญได้แก่ โรคซารส์ (Severe acute respiratory syndrome) ไข้หวัดนก (Avian Influenza Virus) โรคไข้เลือดออก โรค Leptospirosis เป็นต้นวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
                  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์แห่งการวิจัย การเรียนรู้ และบริการเพื่อการวินิจฉัยโรคและการเฝ้าระวังในคนและสัตว์ที่พบใหม่
หรือกลับมาระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ ในด้านการป้องกัน 
ตลอดจนการควบคุมโรคทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ ฐานข้อมูลการเรียนรู้ การเผยแพร่อย่างเป็นระบบครบวงจร  สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันด้านองค์ความรู้


พันธกิจ (Mission)

1. วิจัยเพื่อให้ความรู้ใหม่ของการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคในคนและสัตว์ที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่
2. เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการให้บริการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ ในด้านการป้องกันตลอดจนการควบคุมโรค
    ในพื้นที่ เขต 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. สนับสนุนให้นักวิจัยในศูนย์ฯ มีความเข้มแข็งและเป็นเลิศสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่ ทั้งในวารสารนานาชาติ
    และวารสารระดับชาติ
5. เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่
6. สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยของแต่ละหน่วยย่อยไปสู่สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่ 
    และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่
8. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการที่นักวิจัยในศูนย์สร้างขึ้นหรือที่รวบรวมจากแหล่งอื่น
   ในระดับภูมิภาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป


เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์

เป้าหมาย

1. ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิจัยและบริการวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่ และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่ ที่เป็นปัญหาสำคัญของ
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่อื่นที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ
    และมีประสิทธิภาพเพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณงานวิจัย
3. สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการในหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาด้านวิจัยร่วมแบบเครือข่ายบูรณาการระหว่างสถาบัน
5. ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ตลอดจนจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรคติดเชื้อระบาดใหม่ และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่ที่เป็นปัญหา
    สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในคน และ สัตว์ที่พบใหม่ (emerging diseases) และในคน และสัตว์ที่กลับมาระบาดใหม่ (re-emergin diseases) 
    ในประชาชน และสัตว์เศรษฐกิจทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการพัฒนาวิจัยเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการให้บริการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์
    ในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง ตลอดจนการควบคุมโรค  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
3. เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการบริการและให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย วินิจฉัยโรค เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของไทย
    ทั้งในด้านสัตว์เศรษฐกิจจากบริษัท องค์กร เอกชน ของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการรับรอง ผลการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่
5. เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สำคัญโดยวิจัยในรูปแบบบูรณาการและสร้างเครือข่ายการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
7. จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยของบุคคลากรไปพัฒนา และนำไปใช้
    ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดในศูนย์วิจัยฯ สู่การเรียนการสอนในระดับต่างๆ ทั้งภาคปฏิบัติและการบรรยายอบรม
    ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
9. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น


แผนกลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาศูนย์วิจัยที่ตั้งขึ้นจะมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีศูนย์กลาง (Hub) ของการพัฒนาวิจัยเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. จัดให้มีศูนย์กลาง (Hub) ของการให้บริการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์
    ในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง ตลอดจนการควบคุมโรค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
3. จัดให้มีศูนย์กลาง (Hub) ในการรับ บริการทำวิจัย วินิจฉัยโรค เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของไทย ทั้งในด้านสัตว์เศรษฐกิจจากบริษัท
    องค์กร เอกชน ของประเทศ
4. จัดให้มีศูนย์กลาง (Hub) ของการรับรอง ผลการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่พบใหม่หรือกลับมาระบาดใหม่
5. จัดให้มีการประสานและสนับสนุนหน่วยวิจัยย่อยให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งด้านทรัพยากรวิจัยและศักยภาพการวิจัย
6. สร้างการเชื่อมโยงด้วยกลไกการประชุม เสวนา สัมมนา และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
    การพัฒนาบัณฑิตศึกษา การรวบรวมข้อมูลการวิจัยตลอดจนการเผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน
7. จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นแผนงานที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
    สนับสนุนหน่วยวิจัยต่าง ๆ ให้มีอิสระในการวิจัยตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีหรือที่จัดหามาได้ ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนสนับสนุน
    การประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่นและการขอทุนวิจัยอื่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases (RCEID)

การติดต่อ

ห้อง 5301 ชั้น 3
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4336-3253, 0-4320-2265

ผู้ใช้งานออนไลน์